Leasing operacyjno - finansowy

- Czas trwania umowy: min. 40% normatywnego okresu amortyzacji

- Suma wszystkich płatności > 100% Podatek VAT płacony od każdej raty

- W umowie występuje wartość końcowa

- Zobowiązanie zawarcia umowy kupna/sprzedaży przedmiotu leasingu za wartość końcową na koniec okresu leasingu

- Wartość końcowa nie mniejsza niż hipotetyczna wartość netto

Leasing operacyjno- operacyjny ( pozabilansowy)

- Czas trwania uzależniony od stawki amortyzacji (40 – 75%)

- W koszty uzyskania przychodu można zaliczyć całe raty leasingowe

- Amortyzacja dokonywana przez Finansującego (przedmiot leasingu zaliczany jest do jego składników majątkowych)

- Podatek VAT płacony od każdej raty

- Wartość końcowa zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

- Korzystający po okresie leasingu może kupić przedmiot leasingu za wartość końcową

Leasing finansowy

- Dowolny czas trwania umowy leasingu ( min. 12 m-cy)

- Kosztem dla Korzystającego jest część odsetkowa raty leasingowej.

- Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

- Podatek VAT jest płatny z góry, przy pierwszej racie leasingowej

- Wartość końcowa wynosi zazwyczaj 0%

- Prawo własności środka trwałego przechodzi na Korzystającego automatycznie po

zapłaceniu ostatniej raty oraz innych ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy

leasingu